Pastor
  Rev. Shriyan Jayamanne
Tel. 94 11 2932643